94% van de ouders/verzorgers raadt ons aan

© 2023 Kinderopvang Berend Botje

Hoera! Een positief GGD-rapport voor Kinderdagverblijf Midwoud!
04 Sep

Hoe mooi is het als toewijding en professioneel handelen beloond wordt? Ons team van Kinderdagverblijf Midwoud heeft op 21 april 2022 bezoek gehad van de GGD-inspecteur en dit heeft geleid tot een prachtig rapport. Onze locatie voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

 Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.  

 Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig). 

De werkwijze 

De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. Die punten zijn in een aantal categorieën onder te verdelen waarvan de belangrijkste zijn: 

  1. Pedagogisch klimaat 

  2. Personeel en groepen 

  3. Veiligheid en gezondheid

1.Pedagogisch klimaat 

De inspecteur bekijkt of in de dagelijkse praktijk wordt voldaan aan vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang worden gesteld: 

Persoonlijke competenties 

Opmerking van de inspecteur:  

De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Praktijkvoorbeeld: 

De beroepskracht zit met 3 kinderen aan een hoge tafel. De kinderen zijn bezig met het maken van een moederdag kado en mogen om de beurt met de vlakke hand in de verf. Als kind X met haar hand in de verf is geweest, kijkt het kind naar haar hand. "Wat een mooie kleuren heb je op je hand hè. Voelt het raar aan op je hand?" zegt de beroepskracht. X knikt 'ja' en laat de hand zien aan de beroepskracht. Kind Xx komt bij de tafel staan en kijkt ook naar de hand van X. "Vind je het mooi? Wil jij ook verven met je hand?" zegt de beroepskracht. Xx knikt 'ja' en gaat aan tafel zitten. Xx mag ook verven en legt haar hand in de verf. "Mooi hoor, mama zal heel blij zijn met haar moederdag kado", zegt de beroepskracht. De beroepskracht laat het moederdag kado dat X en Xx gemaakt hebben aan de kinderen zien. "Wat is het mooi geworden hè", zegt de beroepskracht. De kinderen lachen en knikken.

2. Personeel en groepen

Bij dit onderwerp gaat de inspecteur na of het personeel over de goede opleiding(en) beschikt en of iedereen die wordt ingezet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft. Heel belangrijk is of er voldoende medewerkers zijn in verhouding tot het aantal kinderen, de beroepskracht-kindratio. Ook wordt gekeken naar de opbouw en samenstelling van de groepen. Verder kan de inspecteur bijvoorbeeld nagaan of de voorgeschreven voertaal (Nederlands) wordt gebruikt. 

 Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

3. Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

 Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. 

 Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Inspectie-items 

Het laatste deel van het rapport is gewijd aan een uitgebreide opsomming van alle geïnspecteerde items. Daarbij wordt per punt verwezen naar de bijbehorende documenten, plannen, voorwaarden en wetsartikelen. Met behulp van de inspectie-items kan iedereen precies nagaan welke zaken zijn gecontroleerd en het hoe en waarom van de controles. 

Slot 

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport. 

 Kinderopvang Berend Botje, locatie Kinderdagverblijf Midwoud, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.